Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Sivile og politiske rettigheter

Menings- og ytringsfrihet

Dok.navn: Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt, 2016
Dok.type: Ombudene
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort: 2016-04-05
Copyright: No
Dok.status: Published
Ombudsmennene: SOM
Type dokument: Case
Saksnummer: 2015/1206

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTcuMDYuMTYuMTMuNDYuMTZTT00nIHRpbHJldHRldmk=.pdf

Kommentarer

Sivilombudsmannen avga 5. april 2016 en uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt. En kommuneansatt hadde uttalt seg i media ved to anledninger om et arbeidstiltak han ledet, som følge av dette mottok han et forhåndsvarsel fra sin arbeidsgiver. Den ansatte fikk så en skriftlig tilrettevisning. Sivilombudsmannen vurderte kommunens behandling av personalsaken samt hvorvidt kommunen i det hele tatt hadde rettslig adgang til å gi en ansatt skriftlig tilrettevisning på bakgrunn av hans uttalelser i media.

Sivilombudsmannen gjennomgikk først de rettslige utgangspunkt og slo fast at en uttalelse fra den ansatte ville være beskyttet av ytringsfriheten dersom den ikke oppfattes som fremsatt på arbeidsgiverens vegne, og dersom den ikke anses for å bryte med den ulovfestede lojalitetsplikten. I denne saken anså ombudsmannen den ansattes rolle som kommuneansatt som fremtredende i medieuttalelsene, men selve innholdet i uttalelsene fremsto som personlige. Ombudsmannen anså derfor ikke den ansattes ytringer til å utad fremstå som kommunens syn.

Ombudsmannen vurderte videre hvorvidt ytringene innebar en risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser, noe kommunen påstod i tilrettevisningen. Dette var ifølge sivilombudsmannen ikke tilfellet, kommunen måtte tåle noe kritikk for de planlagte tiltak. Kommunens samarbeid med Nav kunne være en slik legitim interesse, men et brudd i samarbeidet i etterkant av uttalelsene var ifølge ombudsmannen ikke en påregnelig følge av den ansattes ytringer. Det var heller ikke tale om taushetsbelagte opplysninger som kom frem i media. Den ansatte hadde ifølge ombudsmannen ikke opptrådt illojalt ved å uttale seg i media. Sivilombudsmannen konkluderte derfor med at kommunens tilrettevisning av den ansatte innebar en urettmessig inngripen i den ansattes ytringsfrihet.

Sivilombudsmannen ba også kommunen om å endre sine etiske retningslinjer punkt 3.3.1, som angir at deres ansatte ikke kan bruke sin stillingstittel i uttalelser til media. Etter ombudsmannens syn innebærer dette punktet en urettmessig begrensning i de ansattes ytringsfrihet.

Tags: Freedom of opinion and expression