Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Sivile og politiske rettigheter

Menings- og ytringsfrihet

Dok.navn: Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet
Dok.type: Ombudene
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTcuMDYuMTYuMDguNDIuNDJTT00gT2ZmZW50bGlnIGE=.pdf

Kommentarer

Sivilombudsmannens uttalelse om offentlige ansattes ytringsfrihet

Sivilombudsmannen avga 22. desember 2015 en uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet. Sivilombudsmannen iverksatte en undersøkelse på eget tiltak, basert på mottakelsen av flere klager om temaet og mye medieoppmerksomhet. I forbindelse med undersøkelsen var Sivilombudsmannen i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ansvarlig for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Sivilombudsmannen gjennomgikk først de rettslige utgangspunktene i Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10, og begrensningene taushetsplikten og lojalitetsplikten utgjør i ytringsfriheten til offentlige ansatte. Det ble påpekt at det skal mye til før lojalitetsplikten utgjør en skranke for ytringsfriheten. Dette var begrunnet i at ytringsfriheten er en individuell rettighet beskyttet i EMK og Grunnloven, mens lojalitetsplikten både er ulovfestet og ivaretar arbeidsgiverens interesser. Sivilombudsmannen uttalte at begrensninger i ytringsfriheten må begrunnes og være forholdsmessige.

Undersøkelsen fant at det var stor usikkerhet om hvor grensen for offentlige ansattes ytringsfrihet går. Sivilombudsmannen anbefalte derfor at departementet lager en ny veileder om temaet, eller reviderer den eksisterende. Sivilombudsmannen vurderte i tillegg de etiske retningslinjer for statstjenesten, særlig del to om lojalitet, og uttalte at denne går for langt i å begrense den ansattes ytringsfrihet. De etiske retningslinjer for statstjenesten ble også anbefalt revidert.

Tags: Freedom of opinion and expression