Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Sivile og politiske rettigheter

Vernet om privatliv og familieliv

Sårbare grupper

Frihetsberøvede personer

Dok.navn: Høring om forskrift til straffegjennomføring i Nederland, 2015
Dok.type: Høringer/NOU
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published
Type høring: Review: Institution, policy, event(s)

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTEuMDMuMTYuMTMuNTIuMDBI__HJpbmdzbm90YXQgb20=.pdf

Kommentarer

Høring om utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 2. juli 2015 på høring et forslag til forskrift om straffegjennomføring i Nederland. Departementet har allerede gitt forskriften midlertidig anvendelse ettersom oppstartstidspunktet kom tidligere enn høringsfristen 3. oktober 2015.

Formålet med forskriften var å fastsette nærmere regler for hvordan straffegjennomføringen i Nederland skal foregå. Den inneholdt blant annet regler for bruk av tvangsmidler, drift av fengselet, vilkår for overføring, straffbare handlinger under straffegjennomføringen i utlandet og regler for bruk av kommunikasjonsmidler.

Forskriften legger blant annet til grunn at innsatte med barn kan bli overført mot sin vilje. I forskriften blir det satt som skranke for overføring at barnets rett til samvær blir begrenset utover det som ellers ville være tilfellet dersom den domfelte sonet i et fengsel i Norge. Forskriften gir også anvisning på at domfelte må informeres om forskjellene mellom norsk og nederlandsk straffelov. Det har sammenheng med at nye straffbare forhold som begås i Nederland, skal behandles etter nederlandsk lovgivning. Nederland har livstidsstraff for visse typer grove drap.

Forslaget var per 31.12.2015 fortsatt til behandling hos departementet.

Tags: Right to private life and family life, Persons deprived of their liberty