Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Diskriminering

Etnisk opprinnelse
Urfolk
Nasjonale minoriteter (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere)

Sårbare grupper

Etniske minoriteter

Nasjonale minoriteter (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere)

Urfolk

Romfolk

Innvandrere

Dok.navn: Rapport om diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge, 2015
Dok.type: Rapporter (diverse)
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTEuMDMuMTYuMTMuMzkuMDNJU0YtcmFwcG9ydF8yMDE=.pdf

Kommentarer

Add comment

Ingen tags


Add comment

Ingen tags Rapport om diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge

I mars 2015 publiserte Institutt for samfunnsforskning en rapport på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten baserte seg på en kunnskapsgjennomgang av den eksisterende forskningen på likestillings- og diskrimineringsutfordringer som samer, nasjonale minoriteter og innvandrere står overfor i Norge. Formålet med kunnskapsgjennomgangen var å oppdatere og styrke direktoratets kunnskap på feltet.

Rapporten påpekte at forskningen viste at alle gruppene møter diskriminering, men at det er gjort langt mer forskning på slike utfordringer for innvandrere enn for samer og nasjonale minoriteter.

Rapporten diskuterte om forskjellene i juridisk status og historisk tilknytning til Norge har betydning for utfordringene de ulike gruppene står overfor. Samenes status som urfolk har gitt dem en sterk rettslig stilling i Norge. De fem nasjonale minoritetsgruppene i Norge nyter vern for sin kultur og likeverd gjennom Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. Innvandrerne har som gruppe få særskilte rettigheter i Norge, men har rett til ikke-diskriminering på grunnlag av forhold som etnisitet, religion, språk og nasjonalitet. Det ble påpekt at disse ulikhetene i juridisk status, samt gruppenes ulike erfaring med den norske staten, innebærer at likestilling ikke betyr det samme for alle gruppene. For innvandrere er likestilling knyttet til fravær av diskriminering i forhold til majoriteten i befolkningen. For samer og nasjonale minoriteter innebærer det derimot at de har rett til anerkjennelse av at de er noe annet enn majoriteten.

Avslutningsvis påpeker rapporten kunnskapshullene og de behovene som bør ivaretas i fremtidig forskning. For samer og nasjonale minoriteter ble det vist til kunnskapsbehovet og den manglende statistikken, og dermed til behovet for bruk av andre data for å innhente informasjon. For innvandrere ble det påpekt at vi vet langt mer om både art og omfang av diskriminering, og at søkelyset isteden burde rettes mot når og hvor det skjer, hva det skyldes og hvordan vi kan gjøre noe med det.

Tags: Race, Roma people, Indigenous peoples, Ethnical minorities, National minorities (kvens/Norwegian finns, Jews, Forest Finns, Roma and Romani people/Taters), Immigrants, National minorities (kvens/Norwegian finns, Jews, Forest Finns, Roma and Romani people/Taters), Indigenous people