Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Diskriminering

Nasjonale minoriteter (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere)
Seksuell orientering og kjønnsidentitet

Sårbare grupper

Lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle personer

Dok.navn: Anbefalinger fra Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse, 2015
Dok.type: Rapporter (diverse)
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published
Forfatter: European commission against racism and intolerance

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTEuMDMuMTYuMTMuMzQuMzdFQ1JJIFJhcHBvcnQucGQ=.pdf

Kommentarer

Anbefalinger fra Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse

Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) offentliggjorde 24. februar 2015 sin femte anbefaling til norske myndigheter. Den femte overvåkingssyklusen tok for seg temaene lovgivning, hatefulle ytringer, vold, integreringspolitikk og spørsmål knyttet til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

I vurderingen av norsk lovgivning anbefalte ECRI at norske myndigheter ratifiserer tolvte protokoll til EMK. De anbefalte videre at myndighetene bringer sivil- straffe- og forvaltningsretten på linje med ECRIs generelle anbefaling nr. 7, ved blant annet å straffe offentlig fornektelse av folkemord. Det ble også anbefalt at LDO og LDN får mulighet til å bringe saker inn for retten uten kostnad for ofrene.

Til temaene hatefulle ytringer og vold anbefalte ECRI blant annet at norske myndigheter får oversikt over hatefulle ytringer på internett, og at det etableres et IT-basert system for å journalføre og overvåke rasistiske og homo-/transfobiske episoder.

ECRI kom med flere anbefalinger knyttet til integrering. Det ble blant annet anbefalt at norske myndigheter vedtar en ny handlingsplan om innvandring og at man introduserer målbare målsetninger i sin integreringspolitikk. ECRI kom også med anbefalinger knyttet til skole og sysselsetting for å hindre at innvandrere skal oppleve diskriminering.

Til det særlige spørsmålet om LHBT anbefalte ECRI at myndighetene samler inn mer data om LHBT-personer og vedtar en ny handlingsplan på området. ECRI anbefalte også at kjønnsidentitet inkluderes i straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet. Det ble også anbefalt at lovgivningen om kjønn og kjønnsbekreftende kirurgi utvikles i tråd med internasjonale standarder og ekspertise.

Tags: Sexual orientation and gender identity, Lesbian, gay, bisexual and transgender persons (LGBT), National minorities (kvens/Norwegian finns, Jews, Forest Finns, Roma and Romani people/Taters)