Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Diskriminering

Sårbare grupper

Dok.navn: Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om hatefulle ytringer og hatkriminalitet, 2015
Dok.type: Ombudene
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published
Ombudsmennene: LDO
Type dokument: Report

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTEuMDMuMTYuMTMuMzEuMjRIYXR5dHJpbmdlcl9vZ18=.pdf

Kommentarer

LDOs rapport om hatytringer og hatkriminalitet

Likestillings- og diskrimineringsombudet publiserte i april 2015 rapporten «Hatytringer og hatkriminalitet». Rapporten belyste skadevirkningene hatytringer og hatkriminalitet har for samfunnet, og avdekket en rekke utfordringer og mangler med myndighetenes arbeid for å motvirke disse.

Rapporten var todelt, og første del handlet om hatytringer mens andre del handlet om hatkriminalitet.

I første del ble det gitt en definisjon og beskrivelse av hatytringer, samt en drøfting av skadevirkningene av disse. Så fulgte en presentasjon av hatytringer i lys av Norges menneskerettighetsforpliktelser. Videre fulgte en oversikt over eksisterende tiltak og utfordringer. Avslutningsvis i denne delen ble det gitt anbefalinger til tiltak, herunder å utarbeide en helhetlig nasjonal handlingsplan mot hatytringer.

I andre del ble det tilsvarende gitt en definisjon og beskrivelse av hatkriminalitet, etterfulgt av en gjennomgang av menneskerettslige forpliktelser, norsk lov og rettspraksis. Deretter ble de største utfordringene på området gjennomgått. Ombudet ga også her anbefalinger for å imøtegå problemene, herunder åtte hovedtiltak for å motarbeide hatkriminalitet.

Tags: Discrimination, Vulernable Groups