Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Diskriminering

Kjønn

Sårbare grupper

Kvinner

Frihetsberøvede personer

Dok.navn: Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelige innsatte
Dok.type: Ombudene
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published
Ombudsmennene: LDO
Type dokument: Case
Saksnummer: 14/825

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTEuMDMuMTYuMTIuNDUuNTBMRE8gLTE0LjgyNSBLdmk=.pdf

Kommentarer

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelige innsatte

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 23. mars 2015 en uttalelse om hvorvidt soningsforholdene for de kvinnelige innsatte i et fengsel var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, jamfør likestillingsloven § 5.

Saken gjaldt et fengsel med 193 soningsplasser, hvor ti av plassene var forbeholdt kvinner. Flere av de kvinnelige innsatte klaget over at de ikke fikk benyttet seg av fengselets store luftegård på hverdagene. Kvinnene fikk heller ikke adgang til å sone på rusmestringsenheten i fengselet, slik som de mannlige innsatte. Videre klaget kvinnene over at de ikke fikk delta på rusmestringsprogrammet og aktivitetene ved rusmestringsenheten, når de ikke bodde der.

Ombudet slo fast at praksisen med å utelukke kvinner fra å bruke den store luftegården på hverdagene utgjorde en forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn. Det ble slått fast at forskjellsbehandlingen hadde et saklig formål i hensynet til sikkerhet og bemanning, men den var ikke nødvendig. Kriminalomsorgen hadde ikke vist til at de hadde vurdert andre og mindre inngripende tiltak for å hindre kvinnene i å bli fullstendig utelukket fra fysisk aktivitet der på hverdagene.

Ombudet fant imidlertid at kriminalomsorgen i fengselet ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven ved å nekte kvinner å sone ved rusmestringsenheten. Viktigheten av å skjerme kvinnene fra mannlige innsatte ble av ombudet tillagt større vekt enn behovet for at kvinner skal kunne sone ved avdelingen.

Når det gjaldt mulighet til å delta på rusmestringsprogrammet og aktivitetene, fant ombudet at kriminalomsorgen ikke hadde sannsynliggjort at de tilbudene kvinnene fikk, var likeverdige med tilbudene som de mannlige innsatte hadde. Ombudet uttalte at kriminalomsorgen i stedet for å utelukke kvinnene helt, må vurdere mindre inngripende tiltak som samtidig kan ivareta de sikkerhetsmessige hensynene. Ettersom kriminalomsorgen ikke i tilstrekkelig grad hadde redegjort for de konkrete sikkerhetsmessige spørsmålene bak beslutningen om å nekte kvinner å delta i programmet uten å bo der, konkluderte ombudet med at forskjellsbehandlingen ikke var lovlig.

Ombudet konkluderte med at fengselet hadde handlet i strid med likestillingsloven § 5 ved at kvinnelige innsatte ikke fikk tilgang til den store luftegården på hverdagene, og ved at de kvinnelige innsatte ikke fikk delta i rusprogram og aktiviteter ved fengselet.

Tags: Sex, Persons deprived of their liberty, Women