Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Sivile og politiske rettigheter

Forbudet mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff
Vernet om privatliv og familieliv

Diskriminering

Etnisk opprinnelse

Sårbare grupper

Personer som lever i fattigdom

Hjemløse

Tiggere

Romfolk

Innvandrere

Papirløse

Arbeidsmigranter

Internasjonal Standard

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

Art. 3 - Forbud mot tortur
Art. 8 - Retten til respekt for privat- og familieliv
Art. 14 - Forbud mot diskriminering
TP 4 Art. 2 - Bevegelsesfrihet

Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)

Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

FNs torturkonvensjon (CAT)

FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK)

Den reviderte europeiske sosialpakt (RESP)

Dok.navn: Temarapport: Kriminalisering av hjemløshet i Oslo
Dok.type: NI-saker
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort: 2015-08-25
Copyright: No
Dok.status: Published

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MjUuMDguMTUuMDcuMzAuMjVUZW1hcmFwcG9ydC1Lcmk=.pdf

Kommentarer

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) er bekymret for at forbudet mot soving utendørs i Oslo, et forbud kommunen innførte i 2013, i seg selv og i praksis er problematisk i lys av grunnleggende menneskerettigheter.

Tags: Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment, Right to private life and family life, Race, Street beggars, Roma people, Homeless persons, Migrants without legal stay, Migrant workers, Persons living in poverty, Art. 3 - Prohibition of torture, Art. 8 - Right to respect for private and family life, Art. 14 - Prohibition of discrimination, OP 4 Art. 2 - Freedom of movement, International Covenant on Civil and Political rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Immigrants, The Revised European Social Charter (RESC)